Helsingin paikkatietohakemisto

Etsi hakusanalla

Tervetuloa Paikkatietohakemistoon | Ohje | RSS-syöte Tilaa Paikkatietohakemisto rss-syötteenä |

Valitse aineisto listasta tarkasteltavaksi.

Helsingin 3D-kaupunkimalli
Helsingin 3D-rakennukset (LOD1)
Helsingin 3D-rakennukset (LOD2)
Helsingin ajantasa-asemakaava
Helsingin aluejaot
Helsingin aluejaot - kaupunginosat
Helsingin aluejaot - oppilaaksiottoalueet
Helsingin aluejaot - piirijako
Helsingin aluejaot - postinumeroalueet
Helsingin asemakaava 1820
Helsingin asemakaava 1838
Helsingin asemakaava 1878
Helsingin asemakaavahakemistokartta (asemakaavahakemisto)
Helsingin asemakaavakartat
Helsingin asemakaavassa suojellut rakennukset
Helsingin Docomomo-kohteet
Helsingin erityislaeilla suojellut rakennukset ja alueet
Helsingin geotekninen pohjavesijärjestelmä
Helsingin geotekninen suunnittelujärjestelmä
Helsingin geotekninen tarkkailumittausjärjestelmä
Helsingin ilmakuvat, ortoilmakuvat, väärävärikuvat ja viistoilmakuvat
Helsingin jalankulun ja pyöräilyn talvihoidon priorisoitu reitistö
Helsingin johtokartta
Helsingin kairauspisteet
Helsingin kallioperäkartta
Helsingin kantakartan maastotiedot
Helsingin kantakartta
Helsingin karttalehtijako
Helsingin karttapalvelu
Helsingin katu- ja puistorakentamiskohteet tänä vuonna
Helsingin kaupungin ajankohtaiset rakennushankkeet
Helsingin kaupungin avoimen datan tiedostojakelupalvelu
Helsingin kaupungin talousarvion 2016 merkittävät investoinnit
Helsingin kaupungin vapaat elinkeinotoiminnan tontit
Helsingin kaupungin WFS-palvelu
Helsingin kaupungin WMS-palvelu
Helsingin kaupungin yleisten alueiden rekisteri
Helsingin kaupungin yleisten alueiden tapahtuma- ja maankäyttöluvat
Helsingin kaupunkikartta
Helsingin keskustan kallioruhjeet
Helsingin kiinteistökartta
Helsingin kiinteistökartta 1945
Helsingin kiinteistöt
Helsingin kiinteän käyttöomaisuuden tietojärjestelmä (KIJ)
Helsingin korkeuskäyrät
Helsingin korkeusvyöhykekartta
Helsingin kuntarekisteri
Helsingin kuntarekisteri - kaavat ja kiinteistöt
Helsingin kuntarekisteri - Kauppahintarekisteri
Helsingin kuntarekisteri - lupa- ja rakennustiedot
Helsingin kuntarekisteri - nimistö
Helsingin kuvakartta
Helsingin laiva- ja veneväylien turvamerkit
Helsingin laserkeilausaineistot (Helsingin laserpisteet)
Helsingin liikennemerkit ja pysäköintipaikat pilottina Etelä-Helsinki
Helsingin liikenneonnettomuusrekisteri (LIIRE)
Helsingin liikennesuunnitelmat
Helsingin liikennevalot
Helsingin liikenneväylät (Helsingin keskilinjakartta)
Helsingin Liisu (liikenteen ohjauksen suunnittelujärjestelmä)
Helsingin luonnontilaiskartta
Helsingin luonto - Arvokkaat geologiset kohteet
Helsingin luonto - Arvokkaat kasvikohteet
Helsingin luonto - Arvokkaat metsäluonnon monimuotoisuuskohteet
Helsingin luonto - Biotoopit
Helsingin luonto - Eläinhavaintoja
Helsingin luonto - Kasviruudut 1 km x1 km
Helsingin luonto - Kasviruudut, hehtaari
Helsingin luonto - Kääpäalueet ja orvakka-alueet
Helsingin luonto - Liito-oravan ydinalueet
Helsingin luonto - Linnustollisesti arvokkaat kohteet
Helsingin luonto - Linturuudut 1km x 1km
Helsingin luonto - Lumijälkireitit ja -havainnot
Helsingin luonto - Luonnonmuistomerkit
Helsingin luonto - Luonnonsuojelualueet
Helsingin luonto - Luonnonsuojelulain mukaiset suojellut luontotyypit
Helsingin luonto - Lähteet
Helsingin luonto - Matelija- ja sammakkoeläinkohteet
Helsingin luonto - Merialueen roskaantuminen
Helsingin luonto - Merialueen roskaantuminen
Helsingin luonto - Muut luontokohteet
Helsingin luonto - Natura-alueet
Helsingin luonto - Perinnemaisemia
Helsingin luonto - Purojen ja lampien valuma-alueet
Helsingin luonto - Purojen putkitetut osuudet
Helsingin luonto - Purot ja lammet
Helsingin luonto - Rauhoitettavia: Luonnonsuojeluohjelman 2015-2024 kohteet
Helsingin luonto - Suojellut lajikohteet
Helsingin luonto - Tärkeimmät lepakoiden esiintymispaikat
Helsingin luonto - Vesikasvilinjat
Helsingin luonto - Vieraslajirekisteri
Helsingin luontotietojärjestelmä
Helsingin maailmanperintökohteet
Helsingin maakunnallisesti arvokkaat kulttuuriympäristöt
Helsingin maalämpökaivot
Helsingin maanalainen yleiskaava
Helsingin maastomallit
Helsingin melutiedot
Helsingin muinaisjäännökset
Helsingin muut suunnitelmat
Helsingin määräalat
Helsingin nimistö
Helsingin opaskartta
Helsingin opaskartta 1900
Helsingin opaskartta 1909
Helsingin opaskartta 1918
Helsingin opaskartta 1925
Helsingin opaskartta 1940
Helsingin opaskartta 1952
Helsingin opaskartta 1962
Helsingin opaskartta 1999
Helsingin ortoilmakuva 1932
Helsingin ortoilmakuva 1943
Helsingin ortoilmakuva 1950
Helsingin ortoilmakuva 1956
Helsingin ortoilmakuva 1964
Helsingin ortoilmakuva 1969
Helsingin ortoilmakuva 1976
Helsingin ortoilmakuva 1988
Helsingin ortoilmakuva 1997
Helsingin ortoilmakuva 2001
Helsingin ortoilmakuva 2005
Helsingin ortoilmakuva 2008
Helsingin ortoilmakuva 2009
Helsingin ortoilmakuva 2010
Helsingin ortoilmakuva 2011
Helsingin ortoilmakuva 2012
Helsingin ortoilmakuva 2013
Helsingin ortoilmakuva 2014
Helsingin ortoilmakuva 2015
Helsingin ortoilmakuva 2016
Helsingin ortoilmakuvat
Helsingin osayleiskaavahakemistokartta
Helsingin osayleiskaavat
Helsingin osoitenumerokartta
Helsingin osoitteet (Helsingin osoitekanta)
Helsingin paikkatietohakemisto
Helsingin palvelukartta
Helsingin pintamalli
Helsingin pistekorttiaineisto
Helsingin pisterekisteri
Helsingin pohjakartta
Helsingin pohjakartta nimistöllä
Helsingin pohjaveden taso
Helsingin puupaaluilla perustetut rakennukset
Helsingin pysyvä rakennusnumero
Helsingin rakennukset
Helsingin rakennuskieltokartta
Helsingin rakennusmaavaranto (SeutuRAMAVA)
Helsingin rakennusrekisteri
Helsingin rakennussuojelulailla suojellut rakennukset ja alueet
Helsingin rakennusviraston hoito- ja kehittämissuunnitelmat
Helsingin seudullinen maanpeiteaineisto
Helsingin seudun aluesarjat- tietokanta
Helsingin sosiaaliviraston tilatiedosto
Helsingin sähköverkon sijaintikartta
Helsingin toimituskartat
Helsingin tonttijakokartat
Helsingin uusi maaperäkartta (rasteri)
Helsingin uusi maaperäkartta (vektori)
Helsingin valmisteilla olevat asemakaavat
Helsingin valmisteilla olevat osayleiskaavat
Helsingin valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt (RKY)
Helsingin verkkokartta (kiintopisteet)
Helsingin viistoilmakuvat
Helsingin vääräväriortoilmakuva 2015
Helsingin yleiskaava
Helsingin yleiskaava 2002
Helsingin yleiskartat
Helsingin yleisten alueiden aluesuunnitelmat
Helsingin yleisten alueiden arvoympäristöt
Helsingin yritys- ja toimipaikkatiedot
Helsingin äänestysaluejako
Helsinki Region Infoshare (HRI)
Helsinki, Linjakartta 2013-2014 (HSL)
Kaupunkikaava - Helsingin uusi yleiskaava (ehdotus)
Kaupunkitilaohje
Kioskit kartalla
Linjaopas (HSL)
Metatiedot - Helsingin paikkatietoaineistot
Pääkaupunkiseudun opaskartta
Pääkaupunkiseudun palvelukartta
Raide-Jokeri
Rakennustietoruudukko (HSY)
Rakennusviraston vastuualueet
Reittiopas (HSL)
Seudullinen osoiteluettelo (Pääkaupunkiseudun osoiteluettelo)
Seudullinen perusrekisteri SePe (HSY)
SeutuCD - Kaavat (HSY)
SeutuCD (HSY)
SeutuCD- Kiinteistöt (HSY)
Seutukartta
SeutuRuutu (HSY)
Vesistöjen veden laatu Helsingissä ja Espoossa
Väestötietoruudukko (HSY)
nimi suomeksiHelsingin aluejaot
nimi ruotsiksiHelsingfors distriktsindelning
nimi englanniksiDistrict Divisions of the City of Helsinki
kuvausHelsingin aluejakoaineistot on kokoelma erilaisia Helsingin kaupungin käytössä olevia aluejakoja. Aineistoon lukeutuu mm. kaupungin kuntaraja, piiri- ja kaupunginosajako sekä eri hallintokuntien käyttämiä aluejakoja, kuten opetusviraston oppilaaksiottoalueet ja pelastuslaitoksen aluejaot. Aluejakoihin lukeutuu myös mm. äänestysaluejako sekä postinumeroalueet.
mittakaavaSuositeltu mittakaava karttakäytössä 1:10 000
erotuskykyvastaa kantakartan kartoitustarkkuutta
koordinaatistoETRS-GK25
vaihtoehtoinen koordinaatistoEi määritelty
korkeusjärjestelmäEi määritelty
alueellinen kattavuusKoko Helsinki.
käyttötarkoitusEri hallinnollisten ja toiminnallisten alueiden määrittäminen kaupungin eri käyttötarkoituksiin. Aluejakojen avulla voidaan toteuttaa myös erilaisia paikkatietoanalyyseja.
jakelutapaKaupunginosa- ja piirijaot, postinumero-, oppilaaksiotto- ja esiopetusalueet Helsingin karttapalvelussa (kartta.hel.fi). Osa aluejaoista myös avoimen datan jakelussa osoitteessa: kartta.hel.fi/avoindata. Sisäverkon palvelulevyllä lisäksi äänestys-, nuohous-, pelastus-, toimeentulotuen ja terveyskeskusten päivystysalueet, kaupunkimittausosaston mittauspiirit sekä rakennusvalvontaviraston, terveysasemien ja neuvoloiden aluejaot.
tallennusmuotosähköisesti Oracle-tietokannassa
vakioitu tulostePainettu seinäkartta sekä muita painettuja karttoja
käyttöehdotPiiri- kaupunginosa- sekä äänestysaluejaot avointa dataa, käyttö- ja julkaisuoikeudet asianomaisen datan avoimen lisenssin mukaisesti; muut aluejaot oikeudenomistajan käyttöehtojen mukaisesti.
julkinen saatavuusjulkinen saatavuus osittain
hintaMahdolliset irrotus- ja valmistelutyöt veloitetaan voimassa olevan hinnaston mukaan. Hinnasto saatavilla osoitteessa http://www.hel.fi/www/kv/fi/organisaatio/kaupunkimittausosasto/ohjeet-ja-lomakkeet. Kartta.hel.fi/avoindata:n avoimelle datalle kaupunkimittausosasto ei tee asiakaskohtaisia irrotus- tai toimitustöitä.
ylläpitävä organisaatioHelsingin kaupunki, kiinteistövirasto, kaupunkimittausosasto
omistava organisaatioKaupunkimittausosasto yhteistyössä muiden hallintokuntien ja Postin kanssa.
aineiston julkaisupäivämäärä1.1.1982
ylläpitotiheysJatkuva ylläpito
ajantasaisuusajantasainen, jatkuva ylläpito
ajantasaisuuspäivämäärä2015-03-01 00:00:00
historiatietoKaupungin piirijako ja kaupunginosajako julkaistiin osana kaupunkimittausosaston opaskarttoja ensi kerran vuonna 1982. Aluejako-aineistot on siirretty Oracle-tietokantaan vuoden 2011 aikana.
ylläpitomenetelmatAineistoa ylläpidetään sähköisesti Oracle-tietokannassa Bentley MicroStation-ohjelman avulla.
tietolähdeKaupungin eri hallintokuntien sekä kaupungingeodeetin päätökset
tiedonkeruumenetelmäYlläpidetään yhteistyössä kaupungin eri hallintokuntien kanssa.
tiedonkeruuvaihevalmis
tiedonkeruutilaJatkuva ylläpito
yhteyshenkilö 1Suvi Uotila (Helsingin kaupunki, kiinteistövirasto, kaupunkimittausosasto)
yhteyshenkilö 2Tapio Linna (Helsingin kaupunki, kiinteistövirasto, kaupunkimittausosasto)
resurssin tyyppiPaikkatietoaineisto
liitännäisresurssi-
paikkatietopalvelutyyppiMuu palvelu
teema 1Paikannus
teema 2Tilastot
aiheluokka 1Aluesuunnittelu / kiinteistöjärjestelmä
aiheluokka 2Yhteiskunta
aiheluokka 3Talous
inspire-tunnus-
avainsanataluejako, piirijako, suuralue, pienalue, osa-alue, kaupunginosa, postinumero, pelastusalue, äänestysalue, opev, opetusvirasto, terke, terveyskeskus, oppilaaksiotto, nuohous
avainsanat (GEMET)aluejaotus
julkaisuajankohta1.1.2012
aineiston päivityspäivämäärä4.5.2015
sääntöjenmukaisuusEi arvioitu
metadatan vastuutahoHelsingin kaupunki, kiinteistövirasto, kaupunkimittausosasto
verkko-osoitehttp://kartta.hel.fi/, kartta.hel.fi/avoindata
metatietojen päivitys2016-11-29 13:31:26
muut tiedotHelsingin kaupunki on siirtynyt käyttämään ETRS-GK25 tasokoordinaatistoa ja N2000-korkeusjärjestelmää joulukuussa 2012. Piirijaosta tarkempi kuvaus osoitteessa: http://ptp.hel.fi/paikkatietohakemisto/?id=139, kaupunginosajaosta osoitteessa: http://ptp.hel.fi/paikkatietohakemisto/?id=140, oppilaaksiottoalueista osoitteessa: http://ptp.hel.fi/paikkatietohakemisto/?id=275, postinumeroalueista osoitteessa: http://ptp.hel.fi/paikkatietohakemisto/?id=143.

Sivun ylläpito: Kaupunkimittausosasto | Tietoa sivusta | Palaute