Helsingin paikkatietohakemisto

Etsi hakusanalla

Tervetuloa Paikkatietohakemistoon | Ohje | RSS-syöte Tilaa Paikkatietohakemisto rss-syötteenä |

Valitse aineisto listasta tarkasteltavaksi.

Helsingin 3D-kaupunkimalli
Helsingin 3D-rakennukset (LOD1)
Helsingin 3D-rakennukset (LOD2)
Helsingin ajantasa-asemakaava
Helsingin aluejaot
Helsingin aluejaot - kaupunginosat
Helsingin aluejaot - oppilaaksiottoalueet
Helsingin aluejaot - piirijako
Helsingin aluejaot - postinumeroalueet
Helsingin asemakaava 1820
Helsingin asemakaava 1838
Helsingin asemakaava 1878
Helsingin asemakaavahakemistokartta (asemakaavahakemisto)
Helsingin asemakaavakartat
Helsingin asemakaavassa suojellut rakennukset
Helsingin Docomomo-kohteet
Helsingin erityislaeilla suojellut rakennukset ja alueet
Helsingin geotekninen pohjavesijärjestelmä
Helsingin geotekninen suunnittelujärjestelmä
Helsingin geotekninen tarkkailumittausjärjestelmä
Helsingin ilmakuvat, ortoilmakuvat, väärävärikuvat ja viistoilmakuvat
Helsingin jalankulun ja pyöräilyn talvihoidon priorisoitu reitistö
Helsingin johtokartta
Helsingin kairauspisteet
Helsingin kallioperäkartta
Helsingin kantakartan maastotiedot
Helsingin kantakartta
Helsingin karttalehtijako
Helsingin karttapalvelu
Helsingin katu- ja puistorakentamiskohteet tänä vuonna
Helsingin kaupungin ajankohtaiset rakennushankkeet
Helsingin kaupungin avoimen datan tiedostojakelupalvelu
Helsingin kaupungin talousarvion 2016 merkittävät investoinnit
Helsingin kaupungin vapaat elinkeinotoiminnan tontit
Helsingin kaupungin WFS-palvelu
Helsingin kaupungin WMS-palvelu
Helsingin kaupungin yleisten alueiden rekisteri
Helsingin kaupungin yleisten alueiden tapahtuma- ja maankäyttöluvat
Helsingin kaupunkikartta
Helsingin keskustan kallioruhjeet
Helsingin kiinteistökartta
Helsingin kiinteistökartta 1945
Helsingin kiinteistöt
Helsingin kiinteän käyttöomaisuuden tietojärjestelmä (KIJ)
Helsingin korkeuskäyrät
Helsingin korkeusvyöhykekartta
Helsingin kuntarekisteri
Helsingin kuntarekisteri - kaavat ja kiinteistöt
Helsingin kuntarekisteri - Kauppahintarekisteri
Helsingin kuntarekisteri - lupa- ja rakennustiedot
Helsingin kuntarekisteri - nimistö
Helsingin kuvakartta
Helsingin laiva- ja veneväylien turvamerkit
Helsingin laserkeilausaineistot (Helsingin laserpisteet)
Helsingin liikennemerkit ja pysäköintipaikat pilottina Etelä-Helsinki
Helsingin liikenneonnettomuusrekisteri (LIIRE)
Helsingin liikennesuunnitelmat
Helsingin liikennevalot
Helsingin liikenneväylät (Helsingin keskilinjakartta)
Helsingin Liisu (liikenteen ohjauksen suunnittelujärjestelmä)
Helsingin luonnontilaiskartta
Helsingin luonto - Arvokkaat geologiset kohteet
Helsingin luonto - Arvokkaat kasvikohteet
Helsingin luonto - Arvokkaat metsäluonnon monimuotoisuuskohteet
Helsingin luonto - Biotoopit
Helsingin luonto - Eläinhavaintoja
Helsingin luonto - Kasviruudut 1 km x1 km
Helsingin luonto - Kasviruudut, hehtaari
Helsingin luonto - Kääpäalueet ja orvakka-alueet
Helsingin luonto - Liito-oravan ydinalueet
Helsingin luonto - Linnustollisesti arvokkaat kohteet
Helsingin luonto - Linturuudut 1km x 1km
Helsingin luonto - Lumijälkireitit ja -havainnot
Helsingin luonto - Luonnonmuistomerkit
Helsingin luonto - Luonnonsuojelualueet
Helsingin luonto - Luonnonsuojelulain mukaiset suojellut luontotyypit
Helsingin luonto - Lähteet
Helsingin luonto - Matelija- ja sammakkoeläinkohteet
Helsingin luonto - Merialueen roskaantuminen
Helsingin luonto - Merialueen roskaantuminen
Helsingin luonto - Muut luontokohteet
Helsingin luonto - Natura-alueet
Helsingin luonto - Perinnemaisemia
Helsingin luonto - Purojen ja lampien valuma-alueet
Helsingin luonto - Purojen putkitetut osuudet
Helsingin luonto - Purot ja lammet
Helsingin luonto - Rauhoitettavia: Luonnonsuojeluohjelman 2015-2024 kohteet
Helsingin luonto - Suojellut lajikohteet
Helsingin luonto - Tärkeimmät lepakoiden esiintymispaikat
Helsingin luonto - Vesikasvilinjat
Helsingin luonto - Vieraslajirekisteri
Helsingin luontotietojärjestelmä
Helsingin maailmanperintökohteet
Helsingin maakunnallisesti arvokkaat kulttuuriympäristöt
Helsingin maalämpökaivot
Helsingin maanalainen yleiskaava
Helsingin maastomallit
Helsingin melutiedot
Helsingin muinaisjäännökset
Helsingin muut suunnitelmat
Helsingin määräalat
Helsingin nimistö
Helsingin opaskartta
Helsingin opaskartta 1900
Helsingin opaskartta 1909
Helsingin opaskartta 1918
Helsingin opaskartta 1925
Helsingin opaskartta 1940
Helsingin opaskartta 1952
Helsingin opaskartta 1962
Helsingin opaskartta 1999
Helsingin ortoilmakuva 1932
Helsingin ortoilmakuva 1943
Helsingin ortoilmakuva 1950
Helsingin ortoilmakuva 1956
Helsingin ortoilmakuva 1964
Helsingin ortoilmakuva 1969
Helsingin ortoilmakuva 1976
Helsingin ortoilmakuva 1988
Helsingin ortoilmakuva 1997
Helsingin ortoilmakuva 2001
Helsingin ortoilmakuva 2005
Helsingin ortoilmakuva 2008
Helsingin ortoilmakuva 2009
Helsingin ortoilmakuva 2010
Helsingin ortoilmakuva 2011
Helsingin ortoilmakuva 2012
Helsingin ortoilmakuva 2013
Helsingin ortoilmakuva 2014
Helsingin ortoilmakuva 2015
Helsingin ortoilmakuva 2016
Helsingin ortoilmakuvat
Helsingin osayleiskaavahakemistokartta
Helsingin osayleiskaavat
Helsingin osoitenumerokartta
Helsingin osoitteet (Helsingin osoitekanta)
Helsingin paikkatietohakemisto
Helsingin palvelukartta
Helsingin pintamalli
Helsingin pistekorttiaineisto
Helsingin pisterekisteri
Helsingin pohjakartta
Helsingin pohjakartta nimistöllä
Helsingin pohjaveden taso
Helsingin puupaaluilla perustetut rakennukset
Helsingin pysyvä rakennusnumero
Helsingin rakennukset
Helsingin rakennuskieltokartta
Helsingin rakennusmaavaranto (SeutuRAMAVA)
Helsingin rakennusrekisteri
Helsingin rakennussuojelulailla suojellut rakennukset ja alueet
Helsingin rakennusviraston hoito- ja kehittämissuunnitelmat
Helsingin seudullinen maanpeiteaineisto
Helsingin seudun aluesarjat- tietokanta
Helsingin sosiaaliviraston tilatiedosto
Helsingin sähköverkon sijaintikartta
Helsingin toimituskartat
Helsingin tonttijakokartat
Helsingin uusi maaperäkartta (rasteri)
Helsingin uusi maaperäkartta (vektori)
Helsingin valmisteilla olevat asemakaavat
Helsingin valmisteilla olevat osayleiskaavat
Helsingin valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt (RKY)
Helsingin verkkokartta (kiintopisteet)
Helsingin viistoilmakuvat
Helsingin vääräväriortoilmakuva 2015
Helsingin yleiskaava
Helsingin yleiskaava 2002
Helsingin yleiskartat
Helsingin yleisten alueiden aluesuunnitelmat
Helsingin yleisten alueiden arvoympäristöt
Helsingin yritys- ja toimipaikkatiedot
Helsingin äänestysaluejako
Helsinki Region Infoshare (HRI)
Helsinki, Linjakartta 2013-2014 (HSL)
Kaupunkikaava - Helsingin uusi yleiskaava (ehdotus)
Kaupunkitilaohje
Kioskit kartalla
Linjaopas (HSL)
Metatiedot - Helsingin paikkatietoaineistot
Pääkaupunkiseudun opaskartta
Pääkaupunkiseudun palvelukartta
Raide-Jokeri
Rakennustietoruudukko (HSY)
Rakennusviraston vastuualueet
Reittiopas (HSL)
Seudullinen osoiteluettelo (Pääkaupunkiseudun osoiteluettelo)
Seudullinen perusrekisteri SePe (HSY)
SeutuCD - Kaavat (HSY)
SeutuCD (HSY)
SeutuCD- Kiinteistöt (HSY)
Seutukartta
SeutuRuutu (HSY)
Vesistöjen veden laatu Helsingissä ja Espoossa
Väestötietoruudukko (HSY)
nimi suomeksiHelsingin luonto - Matelija- ja sammakkoeläinkohteet
nimi ruotsiksiHelsingfors natur - Viktiga reptil- och groddjurområden
nimi englanniksiNature in Helsinki - Important reptile and amphibian areas
kuvausAineisto perustuu biologi Jarmo Saarikiven vuonna 2007 tekemään kartoitukseen, jossa selvitettiin Helsingin tärkeimmät matelija- ja sammakkoeläinten esiintymispaikat. Aineisto käsittää kohderajaukset ja kohdetiedot lajihavaintoineen.

Kartoituksessa saatiin havaintoja neljästä matelijalajista sekä neljästä sammakkoeläinlajista.

Vuosina 2012-2013 on kartoitettu viitasammakon esiintymistä Östersundomin liitosalueella.

Kohteiden lisätieto-teksteissä on kerrottu mm. alueen avaintekijät ja uhkatekijät matelijoiden ja sammakkoeläinten kannalta sekä toimenpide-ehdotuksia alueen hoitamiseksi matelijoita ja sammakkoeläimiä suosivalla tavalla.

Arvoluokitus

Helsingin matelija- ja sammakkoeläinalueet on luokiteltu laadullisesti kolmeen luokkaan:

I = erityisen arvokas alue
II = tärkeä alue
III = paikallisesti arvokas alue

Luokitus on asiantuntijan tekemä arvio, joka ei perustu mihinkään kiinteisiin kriteereihin, vaan alueen olosuhteisiin ja lajistoon. Luokituksessa on otettu huomioon myös alueen arvo retkikohteena sekä ”alueen laatu”.

Luokan I alueet ovat yleensä monilajisia alueita, joilla useita lajeja tavataan säännöllisesti ja runsaasti. Alueilla tavataan myös uhanalaisia tai silmälläpidettäviä lajeja. Alueilla tai niiden läheisyydessä on useiden lajien talvehtimis- ja lisääntymispaikkoja. Näitä alueita ei tulisi muuttaa ilman erityistä harkintaa ja niiden säilymiseen ja suojeluun tulee kiinnittää erityistä huomiota.

Luokan II alueet ovat yleensä useille lajeille soveliasta elinympäristöä, jossa on myös alueen lajien käyttämiä talvehtimis- ja lisääntymispaikkoja.

Luokan III alueet ovat joidenkin lajien suosimia alueita, joilta usein löytyy myös lisääntymis- ja/tai talvehtimispaikkoja. Alueet ovat paikallisesti arvokkaita.

Käytettyjä luokitusperusteita ei voi verrata muihin tai muilla alueilla tehtyihin tutkimuksiin, mutta ne noudattavat vastaavankaltaista asteikkoa ja samankaltaisia perusteita kuin Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen aikaisemmin teettämät tutkimukset.

Laki suojaa matelijoita ja sammakkoeläimiä

Kaikki Suomen matelija- ja sammakkoeläinlajit ovat kyytä lukuun ottamatta rauhoitettuja. Rauhoitus on hieman monimutkainen, sillä luonnonsuojelulain (1096/1996) eliöiden suojelua koskevan luvun (6. luku) soveltamisalana ovat vain nisäkkäät ja linnut. Matelijoiden ja sammakkoeläinten (sekä mm. tiettyjen kalalajien ja selkärangattomien) rauhoituksesta on säädetty luonnonsuojeluasetuksessa (160/1997). Asetuksen liitteessä 2 luetellaan rauhoitettuina kaikki muut matelija- ja sammakkoeläinlajit, paitsi kyy. Tilanne on ollut sama vuodesta 1983, jolloin matelija- ja sammakkoeläinlajit, paitsi kyy, rauhoitettiin asetuksella (404/83). Rauhoitus tarkoittaa, että rauhoitettujen eläinten tappaminen ja pyydystäminen on kielletty. Samoin kaikenlainen rauhoitettujen eläinten häirintä, siirtäminen tai kuolleiden yksilöiden ottaminen haltuun on kielletty. Rauhoitus koskee myös eläinten munia tai muita kehitysasteita. Täten esimerkiksi sammakonkudun ottaminen kasvatukseen on kielletty. Rauhoitetun eläimen tappamisesta voidaan rangaistuksen lisäksi tuomita maksamaan korvaus, joka riippuu mm. lajin uhanalaisuudesta.
mittakaava
erotuskyky
koordinaatistoEi määritelty
vaihtoehtoinen koordinaatistoEi määritelty
korkeusjärjestelmäEi määritelty
alueellinen kattavuusKartoituksessa selvitettiin tärkeimmät matelija- ja sammakkoeläinpaikat Helsingin kaupungin alueelta (pois lukien Östersundomin liitosalue). Kartoitusmenetelmällä saatiin selville matelija- ja sammakkoeläinten käyttämät alueet saman kesän aikana koko Helsingin kaupungin alueelta kohtuullisin kustannuksin, samoin standardein ja maankäytön suunnittelua varten riittävällä tarkkuudella. Östersundomin liitosalueelta on tehty vuosien 2012 ja 2013 keväällä viitasammakkokartoitusta.
käyttötarkoitusHelsingin tärkeimpien matelija- ja sammakkoeläinalueiden esittäminen, jotta ne voitaisiin ottaa huomioon mm. maankäytön suunnittelussa. Aineistoa ja tulevan raportin tietoja voidaan käyttää hyväksi kaavoituksessa, matelijoiden- ja sammakkoeläinten suojelussa, ympäristövaikutuksia arvioitaessa sekä luontokasvatuksessa.
jakelutapa
tallennusmuotoAineistoa ylläpidetään Oracle-tietokannassa. Paikkatietopalvelussa latauspalvelu (shp, gml).
vakioitu tuloste
käyttöehdotAineisto on tarkasteltavissa Helsingin paikkatietopalvelun Ympäristö ja luonto -osan julkisessa ja virkaprofiilissa. Palvelussa on myös latauspalvelu.
julkinen saatavuusjulkista saatavuutta ei rajoitettu
hinta
ylläpitävä organisaatioHelsingin kaupunki, ympäristökeskus, ympäristönsuojeluosasto
omistava organisaatio
aineiston julkaisupäivämääräTiedot on kerätty vuonna 2007.
ylläpitotiheys
ajantasaisuus
ajantasaisuuspäivämäärä
historiatieto
ylläpitomenetelmat
tietolähdeJarmo Saarikivi
tiedonkeruumenetelmä
tiedonkeruuvaihe
tiedonkeruutilaEi tietoa
yhteyshenkilö 1Sanna Elijoki (Helsingin kaupunki, ympäristökeskus, ympäristönsuojeluosasto)
yhteyshenkilö 2- (-)
resurssin tyyppiPaikkatietoaineisto
liitännäisresurssi
paikkatietopalvelutyyppiHakupalvelu
teema 1Luonto
teema 2Ei teemaa
aiheluokka 1Ei aiheluokkaa määritetty
aiheluokka 2Ei aiheluokkaa määritetty
aiheluokka 3Ei aiheluokkaa määritetty
inspire-tunnus
avainsanatmatelija, sammakkoeläin, luonto, Helsinki
avainsanat (GEMET)
julkaisuajankohta
aineiston päivityspäivämäärä
sääntöjenmukaisuus
metadatan vastuutahoHelsingin kaupunki, ympäristökeskus, ympäristönsuojeluosasto
verkko-osoitehttp://www.hel.fi/luontotieto
metatietojen päivitys2016-09-12 10:05:11
muut tiedot

Sivun ylläpito: Kaupunkimittausosasto | Tietoa sivusta | Palaute